Obsługiwane przez usługę Blogger.

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Dezawuowanie antycypacjiW zasadzie to nie wypada kopać leżącego. Jest to niegrzeczne, nieuczciwe i nieprzyzwoite. No ale jeżeli tenże sam leżący twierdzi, że wcale nie leży, a wręcz przeciwnie oświadcza, że nadal wygrywa w tym starciu, to chyba można sobie pozwolić na drobne odstępstwo od tej zasady. Tak więc zajmijmy się po raz kolejny, chociaż to już robi się nudne, Nową Lepszą Metodą Doręczania Przesyłek Sądowych.

Jedną z ciekawostek związanych z działalnością Nowego Lepszego był fakt antycypacji przez doroznosiciela (a może doawizowydawacza?) czynności przyszłych niedokonanych. Na doręczonej pewnemu pełnomocnikowi przesyłce znalazła się bowiem adnotacja nie tylko o tym, że nadejście przesyłki awizowano, ale i o tym, że za tydzień awizowano ją powtórnie, a za dwa zwrócono, bo nikt jej nie odebrał.Oczywiście pojawienie się na doręczanych listach takich „przyszłościowych” adnotacji wzbudziło niejakie zaniepokojenie potencjalnych adresatów. I to uzasadnione, bo właśnie na podstawie tych adnotacji sędziowie ustalają, czy przesyłka była awizowana prawidłowo, i czy związku z tym została skutecznie, choć zastępczo, doręczona. Zwrócono się więc o wyjaśnienie rzeczonej kwestii do Nowego Lepszego i otrzymano następującą odpowiedź:

“Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za wszystkie uwagi, które są dla nas źródłem cennej wiedzy.

Uprzejmie informujemy, że na kopercie w miejscu zamieszczenia odcisku pieczęci stosowanej przez firmę PGP S.A. oznaczane są kolejne daty, w których wykonywane są odpowiednie czynności związane z procesowaniem danej przesyłki. W sytuacji kiedy podjęta próba doręczenia przesyłki okaże się nieskuteczną, np. z powodu nieobecności Adresata bądź osoby uprawnionej do jej odbioru, wystawiane jest Zawiadomienie (tzw. I awizo) – to pierwsza data wskazana na przesyłce. Zawiadomienie informuje między innymi o tym, w jakim terminie należy odebrać rzeczoną przesyłkę. Ponadto na przesyłce zamieszczana jest informacja – to druga data wskazana na przesyłce – określająca termin powtórnej awizacji oraz data potencjalnego zwrotu przesyłki do nadawcy – stąd trzecia informacja na pieczątce – na wypadek, gdyby przesyłka nie została odebrana przez Adresata bądź osobę uprawnioną we wskazanym terminie. 

 Informacje na pieczątce umieszczonej na przesyłce są tam zawarte w celu bieżącego monitorowania obiegu danej przesyłki w Punkcie Obsługi Klienta oraz realizacji kolejnych czynności związanych z jej procesowaniem.
Na Zawiadomieniu PGP S.A. zamieszcza drugą z dat zarejestrowanych na przesyłce wskazując tym samym ostateczny termin odbioru awizowanej przesyłki. W konsekwencji Adresat otrzymuje komunikat, który zdejmuje z Niego „presję czasu” związanego z krótkim terminem tzw. I awizacji. Posiada pełną wiedzę dotyczącą wszystkich kolejnych czynności prawnych. Po upłynięciu terminu I awizacji, w przypadku gdy Adresat bądź osoba uprawniona nie podejmie z Punktu Obsługi Klienta danej przesyłki, wystawiane jest oraz doręczane Adresatowi tzw. Zawiadomienie powtórne (tj. II awizo), wskazujące m.in.: miejsce oraz termin, w którym Adresat bądź osoba uprawniona może podjąć przesyłkę. Po tym terminie, o czym wyżej, przesyłka jest zwracana do nadawcy.

Pragniemy zauważyć, że przesyłka adresowana do Pani Mecenas, która stała się przedmiotem tak ożywionej dyskusji, jak wskazują na to adnotacje na kopercie, została podjęta przez uprawnioną osobę w Punkcie Obsługi Klienta w dniu 09.01.2014r. – próba jej doręczenia nastąpiła w dniu 08.01.2014. Proszę zwrócić też uwagę na datę nadania tej przesyłki: 07.01.2014 Próba jej doręczenia nastąpiła więc 2 od daty nadania. Państwa ocenie pozostawiamy to czy fala dezinformacji pojawiającej się w sieci jest rzeczywiście obiektywna. Będziemy dezawuować wszystkie nieuprawnione w żaden sposób mity tak, abyście Państwo otrzymali rzetelną wiedzę o zasadach świadczenia usług przez PGP S.A.

Mamy nadzieję, że objaśnienia te okażą się wystarczające.

[Cytat za: palestrapolska.wordpress.com ]

No cóż... W zasadzie nie wiem czy warto komentować te wyjaśnienia, bo ewidentnie ktoś tu chyba nie rozumie na czym polega doręczanie przesyłek sądowych, i jak duże znaczenie mają tutaj daty konkretnych czynności. A także chyba nie zna prawa, którego obowiązany jest w związku z tym przestrzegać. Spójrzmy bowiem do odnośnych przepisów regulujących rzeczoną kwestię, to jest – w tym przypadku – do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. „w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym”. Mamy tam §7, który stanowi, że:

§ 7. 1. Po pozostawieniu zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki we właściwej placówce pocztowej operatora lub właściwym urzędzie gminy doręczający: 

1) dokonuje adnotacji o niedoręczeniu przesyłki na formularzu potwierdzenia odbioru oraz adnotacji "awizowano dnia" na stronie adresowej niedoręczonej przesyłki i składa swój podpis; 

2) oddaje przesyłkę niezwłocznie do właściwej placówki pocztowej operatora lub właściwego urzędu gminy. 

2. Placówka pocztowa operatora lub urząd gminy potwierdza przyjęcie od doręczającego awizowanej przesyłki przez umieszczenie na przesyłce odcisku datownika i podpisu przyjmującego pracownika. 

3. Awizowaną przesyłkę przechowuje się w placówce pocztowej operatora lub urzędzie gminy przez siedem kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia, o którym mowa w § 6.

A zatem prawidłowa procedura awizowana przesyłki sądowej w postępowaniu cywilnym jest taka, że doręczyciel zostawia awizo, i umieszcza o tym adnotację na przesyłce, którą opatruje swoim podpisem. Natomiast placówka pocztowa (czyli w wypadku Nowego Lepszego kiosk ruchu albo sklep monopolowy) potwierdza ten fakt przybijając datownik, i składając podpis przyjmującego. A zatem przy adnotacji o pierwszym awizie powinny być dwa podpisy (doręczyciela i sprzedawcy ryb) oraz datownik przybity w kiosku tudzież sklepie. No bo skoro jak twierdzi szef Nowego Lepszego kioski są placówkami pocztowymi, to znaczy że muszą mieć datowniki. 

Czytajmy przepisy dalej...

Kolejny interesujący nas przepis to §8 ust 2, który stwierdza:

2. Jeżeli osoba uprawniona nie zgłosi się po odbiór przesyłki złożonej w placówce pocztowej operatora w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 3, placówka pocztowa operatora: 

1) sporządza, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych siedmiu dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia, które doręczający niezwłocznie pozostawia w drzwiach adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej; 

2) zaznacza dokonanie powtórnego zawiadomienia na adresowej stronie niedoręczonej przesyłki adnotacją "awizowano powtórnie dnia" i podpisem; 

3) przechowuje przesyłkę przez okres siedmiu dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia powtórnego zawiadomienia.


Czyli jeżeli upłynie siedem dni leżakowania przesyłki w kiosku (nie licząc dnia, gdy ją złożono) kioskarz Ruchu, tudzież sprzedawca suchej karmy na wagę, winien sporządzić drugie awizo, przekazać je doręczycielowi celem wrzucenia do skrzynki, a następnie odnotować fakt wrzucenia powtórnego awiza (czyli fakt, że doroznosiciel faktycznie to awizo wrzucił) opatrując je podpisem. Tak więc adnotacja „awizowano powtórnie” to nie jest, jak by to chciał przedstawiciel Nowego Lepszego informacja o dacie kiedy należy dokonać powtórnego awizowania, lecz poświadczenie faktu dokonania tej czynności. A jeżeli jest to fakt poświadczenia tej czynności to nie ma możliwości zamieszczenia jej wcześniej. To samo zresztą dotyczy adnotacji o zwrocie przesyłki, której zamieszczanie reguluje §10 Rozporządzenia:

Przesyłkę niepodjętą placówka pocztowa operatora opatruje na stronie adresowej adnotacją "nie podjęto w terminie" oraz odciskiem datownika i wraz z formularzem potwierdzenia odbioru odsyła sądowi wysyłającemu niezwłocznie po upływie ostatniego dnia do odbioru przesyłki.

Autorowi rzeczonej „odpowiedzi” wydaje się chyba, że termin odbioru przesyłki awizowanej wynosi dwa tygodnie od pierwszego awiza. W rzeczywistości jednak wynosi on siedem dni od pierwszego awiza, i siedem dni od drugiego awiza, które może zostać złożone do skrzynki najwcześniej ósmego dnia po pierwszym awizie. Tak więc z punktu widzenia sądu równie istotna jest data drugiego awiza, a w zasadzie to, kiedy faktycznie owo awizo do skrzynki włożono. Adnotacja na kopercie powinna więc stwierdzać ten fakt, a nie wskazywać, kiedy powinno być dokonane... bo teraz to ja już naprawdę nie wiem, czy mogę ufać adnotacjom o awizowaniu na przesyłkach, a co za tym idzie czy mogę uznawać przesyłki za doręczone. Bo skąd mam wiedzieć, czy data drugiego awiza jest faktycznie datą, w której wrzucono do skrzynki powtórne awizo, czy zapisaną "dla pamięci" datą, kiedy miano to zrobić. Skąd mam wiedzieć, czy doręczyciel faktycznie wrzucił drugie awizo do skrzynki w dniu, gdy je otrzymał, czy może się "nie wyrobił" i zaniósł je "przy okazji" parę dni później? No cóż... za parę tygodni się dowiemy, bo tyle chyba jeszcze zejdzie Nowemu Lepszemu zanim do sądu wrócą pierwsze nie podjęte w terminie..