Obsługiwane przez usługę Blogger.

piątek, 13 kwietnia 2012

Sprawozdanie

W dniu 13 kwietnia 2012 r. wykonano następujące czynności:

1. wydanie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty, czyli wypełnienie i podpisanie pieczęci klauzulowej - szt. 7;

2. obliczenie i odnotowanie końcowych dat terminów zaskarżenia orzeczeń, zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu, wydanym z uwagi na wymagania systemu Currenda – szt. 9;

3. Obliczenie i odnotowanie na zwróconej awizowanej przesyłce daty doręczenia dokonanego w trybie art. 139 §1 kpc - szt. 3;

4. Obliczenie daty upływu terminu do wniesienia apelacji od postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, i odnotowanie faktu jego prawomocności na odpisie postanowienia przeznaczonym dla urzędu skarbowego – szt. 5;

5. analiza poprawności formalnej sprzeciwu od nakazu zapłaty, ustalenie iż został on wniesiony w terminie wraz z zarządzeniem o skierowaniu sprawy do rozpoznania w postępowaniu zwykłym i wpisaniu jej do repertorium „C” – szt. 4;

6. analiza skierowanych do referatu sprzeciwów od orzeczenia SKO w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i wyznaczenie terminów pierwszych rozpraw – szt. 8;

7. analiza skierowanej do referatu nowej sprawy (pozew na 10 stron maczkiem) wraz z wydaniem zarządzenia o wezwaniu powoda do uzupełnienia braków formalnych powództwa poprzez wskazanie czego się domaga – szt. 1 ale powinno się liczyć jak 10

8. analiza złożonej odpowiedzi na pozew wraz z wydaniem zarządzenia o doręczeniu jej odpisu stronie powodowej – szt. 3;

9. wydanie postanowienia o przyznaniu biegłemu wynagrodzenia za wydanie opinii – szt. 3.

10. wydanie na wniosek strony zarządzenia o doręczeniu odpisu prawomocnego postanowienia – szt. 5

11. wydanie zarządzenia o doręczeniu stronom opinii biegłego – szt. 2

12. wydanie zarządzenia o zwróceniu się pięciu różnych przychodni o dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia powoda (bo zawodowemu pełnomocnikowi nie chciało się tego zrobić przed wniesieniem pozwu) – szt. 1

13. wydanie zarządzenia o załączeniu do akt pisma informującego o uiszczeniu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – szt. 2

14. wydanie zarządzenia o zmianie terminu rozprawy wobec zgłoszenia przez biegłego, iż w ustalonym terminie nie będzie on mógł się stawić – szt. 1

15. wydanie postanowienia o ustanowieniu kuratora dla nieobecnego pozwanego - szt 3

16. wydanie zarządzenia o wezwaniu powoda do podania prawidłowego adresu pozwanego, bo przesyłka kierowana na podany przez niego adres wróciła z adnotacją „budynek zburzony w 2005 r.” – szt. 1

17. analiza pisma pozwanego, wniesionego do Sądu Najwyższego i przekazanego do rozpoznania według właściwości, zakończona wnioskiem, że w ostateczności można to uznać za wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, wraz z wydaniem zarządzenia o wezwaniu do uzupełnienia braków tego wniosku – szt. 1, ale duża.

18. Analiza akt postępowania w sprawie o zasiedzenie celem ustalenia kręgu uczestników postępowania. Wydanie postanowienia o wezwaniu do udziału w sprawie kolejnych sześciu uczestników i zarządzeń mających na celu ustalenie adresów jeszcze trzech – szt. 1,

19. Przygotowywanie postanowienia w sprawie o dział spadku, w której ogłoszenie orzeczenia zostało odroczone z uwagi na zawiłość sprawy – szt. 1 (ale w 5 tomach).

Łączny czas poświęcony na wykonanie powyższych czynności – 8h 26m.

Ilość czynności, których wykonanie zostało uwzględnione w statystyce – 0 (zero)

Wnioski: Dane statystyczne zbierane w ramach nadzoru administracyjnego nad sądami jednoznacznie wskazują, iż sędzia w dniu 13 kwietnia 2012 r. przez cały dzień nic nie robił. Takie lenistwo sędziów jest przyczyną tego, że procesy trwają tak długo chociaż mamy tyle samo sędziów co w Niemczech. W związku z czym konieczna jest odebranie przywilejów, zamrożenie wynagrodzeń, deregulacja i synergia. A także wzmożenie nadzoru, żeby pogonił tych nierobów.